makewebeasy    เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ MakeWebEasy.com คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ของคุณได้ที่  

สร้างเว็บฟรี

makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ MakeWebEasy.com คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ของคุณได้ที่   คลิก
makewebeasy    เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ MakeWebEasy.com คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ของคุณได้ที่  

สร้างเว็บฟรี

makewebeasy   เว็บไซต์นี้ถูกสร้างจากระบบ MakeWebEasy.com   คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phrae Corona Virus 2019

  
 
สถานการณ์ COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) : จังหวัดแพร่ได้รับรายงานแรงงานจากเกาหลีใต้กลับมาในพื้นที่ จำนวน 6 ราย
 
ติดตามได้ทั้งหมด ตามรายชื่อที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการจัดทีม SAT เข้าดำเนินการในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับ

การเกิดขึ้นของสารธารณะภัย แต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็นระบบเดียวกัน จึงทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สิน เครื่องมือการบริหารหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออันเหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤต หรือภาวะฉุกเฉินคือ “ระบบบัญชาการณ์ (Incident Command System: ICS) ระบบบัญชาการเหตุการณ์

ระบบบัญชาการ ICS

การใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์มีเป้าประสงค์ที่เป็นหัวใจสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย

1. ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่น
2. บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือยุทธวิธี
3. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

 

ความเป็นมา

แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนียร์ในปี พ.ศ.2513 แม้หน่วยงานที่ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอัคคีภัยของมลรัฐจะพยายามสุดความสามารถ แต่ก็ยังประสบปัญหาการประสานงาน อันเนื่องจากที่มีหลายหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยคำและศัพท์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลายระบบ จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนารูปแบบของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา

ทีมงาน ICS ส่วนแผนงาน
sec_plan
 
หน่วยวางแผน และแผนงาน
ทำการเก็บรวบรวม, ประเมิน และแสดงข้อมูลข่าวสารและการข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ รวมถึงจัดทำแผนสำหรับการถอนกำลัง
 
- Planning Unit -
sec_resource 
 
หน่วยข้อมูลทรัพยากร และบริหารกำลัง
ติดตามการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ที่ถูกกำหนดให้สำหรับแต่ละเหตุการณ์
 
- Resource Management Unit -
sec_doc  

หน่วยจัดทำแผนและเอกสาร
 จัดทำ และบันทึกแผนเผชิญเหตุ (IAP) อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์
 
- Document Unit -
แผนปฏิบัติงาน
 
(1) ให้เปิดศูนย์ EOC ทุกอำเภอ
(2) จัดระบบการดูแลผู้ถูกเฝ้าสังเกตอาการใน Local quarantine ที่จัดไว้
(3) สร้างความเข้าใจเชิงรุกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยข้อมูลความรู้ชุดเดียวกัน

 

แจ้งอำเภอเปิดศูนย์ EOC

  • ส่งผังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  • จัดทีมปฏิบัติการคัดกรอง thermo scan เบื้องต้น
  • ประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบบูรณาการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

 

ดูแลผู้ถูกเฝ้าสังเกตอาการ

  • ประสานพื้นที่ในการเตรียมพยาบาลไปดูแลผู้ถูกเฝ้าสังเกตอาการ
  • กำหนดบทบาทเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแล เช่น วัดไข้ ดูแลเช้า-เย็น และจัดโปรแกรมในการปฏิบัติภารกิจประจำวัน
  • จัดทีมประเมิน MCATT
  • วางแผนจัดเตรียมอาหารและประสาน CP fresh mart

 

สร้างการรับรู้ของประชาชน

  • จัดชุดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปถ่ายทอดในการปฏิบัติงาน
  • ให้พื้นที่จัดทำแผนการสร้างความรู้เชิงรุกทุกหมู่บ้าน (อสม.เคาะประตูบ้าน ประชาคมโดยทีมผู้นำหมู่บ้าน)
  • ทีมวิทยากรให้ความรู้เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่มีการร้องขอ

ส่งข้อความถึงทีมงาน


สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่

25 ถ.บ้านใหม่ ต.ในเวียง

อ.เมืองแพร่  จ.แพร่

54000

 

Powered by MakeWebEasy.com